Säännöt


Yhdistys

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Tuottavuusyhdistys ry

2§ Kotipaikka

Vaasan kaupunki

3§ Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi

4§ Tarkoitus

Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on edistää kaiken toiminta-alueellaan tehtävän työn järkeistämistä ja tuottavuuden yleisiä edellytyksiä tekniikan, tutkimuksen, koulutuksen sekä ihmisten välisen yhteistyön tai verkostojen avulla.

Tätä varten yhdistys toimii toiminta-alueellaan tuottavuusalan yhdyssiteenä eri aloilla tuottavuustyötä tai tuotannon kehittämistyötä tekevien ja tuottavuudesta kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen, laitosten, elinkeinoelämän ja julkisten hallinnon elinten kesken.

Yhdistys on puolue-ja työmarkkinapoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä muuta taloudellista etua.

5§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

osallistuu Tuottavuusliitto ry:n toimintaan sen jäsenyhdistyksenä
suunnittelee ja aktivoi jäsentensä toimintaa
pitää yhteyttä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon elimiin
toimii yhteistyössä samanhenkisten yhdistysten kanssa koti- ja ulkomailla
harjoittaa koulutus-, valistus- ja julkaisu- ja näyttelytoimintaa
voi toimintansa tukemiseksi järjestää em. lisäksi arpajaisia, rahankeräyksiä,
sekä ottaa vastaan lahjoituksia jatestamentteja

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista aineellista ja aineetonta omaisuutta sekä pitää toimitiloja.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, sekä Keski-Pohjanmaan maakunnat.

 

Jäsenet

6§ Yhdistyksen jäsenet ovat
varsinaisia jäseniä
yritysjäseniä
kunniajäseniä

7§ Hallitus voi hyväksyä

 Varsinaiseksi henkilöjäseneksi tuottavuuden edistämistyössä toimivan tai siitä kiinnostuneen henkilön, joka pyrkii edistämään ja tukemaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja yritysjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön.

8§ Yhdistyskokous voi kutsua

Kunniajäseneksi hallituksen esityksestä yhdistyksen jäsenen, joka huomattavalla tavalla on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla. Kunniajäseneksi kutsumista tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

9§ Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai muutoin yhdistyslain mukaan. Eroa astuu voimaan sen toimintavuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Hallitus voi päätöksellään, jota kannattaa vähintään 3/4 hallituksen jäsenistä, erottaa jäsen joka ei täytä jäsenen velvollisuuksiaan tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Yhdistys katsoo jäsenen eronneen, mikäli tämä jättää jäsenmaksunsa maksumuistuksesta huolimatta maksamatta.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

Erottamispäätös astuu voimaan:

mikäli erotettu jäsen ei ole säädetyn lain määräajan kuluessa esittänyt
valitusta erottamispäätöksestä hallitukselle jätetyllä kirjallisella valituksella
tai mikäli erotettu jäsen on säädetyn määräajan kuluessa ja säädetyllä
tavalla esittänyt valituksensa ja yhdistyksen kokous kuultuaan
erotettua jäsentä tai hankittuaan muut tarpeelliseksi katsotut
lisäselvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen.

Erotetun tai eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset ja muut velvoitteet, jotka hänelle sinä kalenterivuonna kuuluvat, jona erottaminen tai eroaminen on tapahtunut. Mikäli erottaminen on tehty jäsenmaksun laiminlyönnin takia, ei erotetulla jäsenellä ole valitusoikeutta.

  

Jäsenmaksut

10§ Yhdistyksen kokouksen vahvistamat jäsenmaksut

 Jäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksen kokouksen määräämän suuruisena. Jäsenmaksut kannetaan ennen huhtikuun viimeistä päivää. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Hallinto

11§ Hallitus ja sen kokouskutsut

Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä on kolme (3) erovuorossa, tarvittaessa arvan mukaan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoon. Hallitus on äätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on neljä (4) hallituksen jäsentä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut yksinkertaisen äänten enemmistön tai, jos äänet ovat menneet tasan, ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
ottaa yhdistykselle toimihenkilöt sekä määrätä näiden tehtävät ja palkkiot
asettaa toimikuntia tai vastaavia sekä määrätä näiden kokoonpano
ja tehtävät

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat:

hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen
määräämän henkilön kanssa

  

Yhdistyksen kokoukset

13§ Kokouskutsu

Hallitus lähettää kokouskutsun postitse tai sähköpostitse jäsenen määräämään
osoitteeseen viikkoa ennen kokousta.

14§ Äänioikeus

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneilla henkilö- ja yritysjäsenillä sekä kunniajäsenillä. Kokouksessa ei voida äänestää toisen puolesta valtakirjalla.

15§ Päätösvalta

Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, paitsi pykälässä 20 mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan, voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

16§ Pöytäkirja

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi tehtävään valittua, kokouksessa läsnäollutta jäsentä.

17§ Ajankohta

Yhdistyksen kokous on pidettävä tammikuun 15. päivän ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana.

18§ Käsiteltävät asiat

 Yhdistyksen kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

2. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenistöltä perittävät maksut

5. hallituksen puheenjohtajan muiden varsinaisten johtokunnan jäsenten vaalinta erovuoroisten tilalle

6. kahden (2) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (1) valinta

7. yhdistyksen edustajien ja varaedustajien valinta Tuottavuusliitto ry:n kokouksiin

8. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.Asia on esitettävä hallitukselle kirjallisesti perusteluineen tammikuun 5. päivään mennessä.Yhdistyslain 20§:ssä mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen hallitukselle saapumisesta.

19§ Tilikausi ja tilintarkastus

 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tilikauden päättymistä seuraavan tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

20§ Sääntöjen muutos ja yhdityksen purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa annetuista äänistä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös. Toisessa kahdesta kokouksesta on oltava yhdistyksen vuosikokous. Lisäksi kokousten väli on oltava vähintään (2) kuukautta.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkautumisessa päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.